KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Aydınlatması Metni sınırları çerçevesinde:

Özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni,  Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı beyanla kişi verilerimin işlenmesini AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

Üçüncü Kişilerin Kişisel Verilerinin Aktarımına İlişkin Taahhüt

Referans olarak belirttiğim üçüncü kişilerle referans kontrolü amacıyla iletişime geçilebileceğine ve bu kişilerin söz konusu kişisel verilerinin Bölgenizle  paylaşılması/aktarımına yönelik kendilerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını TAAHHÜT EDERİM. 

GİZLİLİK

Bu web sitesine ulaştığınızda, sayfalarda bulunan tüm yazılı ve görsel materyali sadece kişisel bilgilenme amacıyla görüntülediğinizi ve ticari amaçlı kullanmadığınızı kabul etmiş olursunuz.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi site içerisinde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olmasını hedeflemek ile birlikte doğruluğu ve güncelliği ile ilgili olarak herhangi taahhütte bulunmamakta olup herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ni hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, web sitenin bazı sayfalarına, görsellerine kısıtlama getirebilir, içeriği değiştirebilir ya da önceden haber vermeksizin tümden kaldırabilir. Bu web sitesine ulaştığınızda, tüm bu kaideleri kabul etmiş sayılırsınız.

Bu sitesinde sunulan tüm yazılı ve görsel materyal (makaleler, fotoğraflar, çizimler, eser fotoğrafları ve web sitesi kodları vs.) Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve hak sahiplerine aittir. İlgili mülkiyet, telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer kanunlar kapsamında korunmaktadırlar. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin yazılı izni olmadan yukarıda sözü edilen bilgilerin çoğaltılması, dağıtılması, uyarlanması, düzenlenmesi, kamuya açık bir şekilde yayınlanması, kamuya açık bir şekilde iletilmesi, aktarılması, kiralanması, satılması veya yasadışı kullanımı yasaktır. Bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden kişi bütün yasal yükümlülüğü üstlenecektir ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi ya da ilgili hak sahibinin her türlü hukuki ve cezai yasal işlemlere başlama hakkı saklıdır.

İŞVEREN HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

Hizmet Sağlayan Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB)

 İşveren

İşveren, işbu internet sitesine kayıt olarak MOSB ile hukuki olarak bu Hizmet Sözleşmesi’ni (Sözleşme) akdetmektedir.

 1. KONU

İşbu sözleşmenin konusu mosbkariyer.org.tr alan adlı internet sitesi üzerinden İşverenin iş gücü ihtiyacının karşılanması için MOSB tarafından sağlanan hizmetler ile bu hizmetler kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

III. KOŞUL VE ŞARTLAR

 • İşveren, ilan hakkı kadar ilan yayınlayabilir. Yayınladığı ilan üzerinde değişiklik yapabilir,ilanı yayından kaldırabilir.

 

 • İşveren, internet sitesine kendi bilgilerinin doğru bir şekilde girildiğini, özellikle iletişim bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.,

 

 • İşveren, internet sitesi içerisinde oluşturacağı hesabına ilişkin olarak, hesabını kullanacak gerçek kişinin iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • İşveren, oluşturacağı ilanlara zaman kısıtlaması getirebilir. Süresi dolan ilanlardan dolayı MOSB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • İşveren, oluşturacağı ilan dahilinde sadece duyduğu iş gücü ihtiyacına yönelik olarak açıklama ve beyanda bulunacağını, bunun dışında rekabet teşkil edici ve/veya herhangi bir ticari beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren, bu şekilde bir beyan veya açıklamada bulunması durumunda ilanının silineceğini ve hatta üyeliğinin askıya alınacağını peşinen kabul eder.

 

 • İşbu sözleşme kapsamında İşverene, Kullanıcılara ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler aktarılmaktadır. İşveren, işbu sözleşmenin akdedilmesi ile “veri alıcısı sorumlusu” sıfatını haiz olacağını ve 6698 sayılı Kanun kapsamında sorumluluğunun doğacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • İşveren, “veri alıcısı sorumlusu” olarak edindiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri internet sitesine üye olma amacı doğrultusunda yani  istihdam sağlama amacına yönelik olarak kullanacağını ve işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • İnternet sitesi nezdinde MOSB tarafından bütün önlemlerin alınmasına rağmen, herhangi bir güvenlik açığının meydana gelmesi ve/veya geçici olarak hizmet verememe durumunda, MOSB’un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup, İşveren, bu nedenlerle MOSB’a karşı maddi, manevi veya her ne nam altında olursa olsun hukuki bir başvuruda bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • İşveren, kendi üyeliğine ilişkin olarak, oluşturduğu hesabın güvenliğinin sağlanması, şifresinin üçüncü kişiler ile paylaşılmaması hususunda azami önem ve dikkat göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • İşveren, internet sitesinde oluşturacağı hesabı, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, taklit veya aynı nam adı altında ikinci bir hesap oluşturmayacağını, internet sitesine yüklediği tüm bilgi ve belgelerin güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • İşveren, internet sitesi içerisindeki hesabı kapsamında eser, çizim, görsel ve sesli medya içeriğine ilişkin gerek 6769 sayılı Kanun gerekse 5846 sayılı Kanun kapsamında doğabilecek tüm hukuki sorumluluklardan kendisinin sorumlu olduğunu, MOSB’a karşı herhangi bir rücu hakkını kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcıların KVKK md. 11 kapsamında İşverenden bir talebinin bulunması halinde, İşveren söz konusu talebin gereğini 7 gün içerisinde yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Talebin işveren tarafından karşılanmaması durumunda MOSB aleyhine idari ve/veya hukuki bir müeyyide ile karşılaşılması durumunda MOSB, İşverene karşı rücu hakkını saklı tutar.

 

 • İşveren, internet sitesine yükleyebileceği imza sirküleri, ticari bilgilerinin internet sitesinin güvenliği ve teknik iş ve işlemleri nedeni ile üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • İşveren, oluşturacağı ilanların, kamu ahlakına uygun olacağını, herhangi bir isnad ve hakaret içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez. Böyle bir durumun varlığı halinde İşverenin hesabı, MOSB tarafından askıya alınabilecek ve hatta süresiz olarak dondurulabilecektir.

 

 • İşveren, kendi hesabı ve sayfasına yönelik olarak Kullanıcılar için kendi Aydınlatma ve açık rıza metnini sisteme yükleyecektir. MOSB’un bu hususta tek sorumluluğu aydınlatma ve açık rıza metninin Kullanıcı tarafından kabul edilip edilmediği hususunda log kaydının tutulmasından ibarettir.
 1. SON HÜKÜMLER

İşbu sözleşme, İşverenin internet sitesine üyeliğini tamamladığı tarih itibari ile geçerli olacaktır.

İşbu sözleşme kapsamında ortaya çıkacak hukuki uyuşmazlıklarda MANİSA icra daireleri ile mahkemeleri yetkilidir.

İşveren, işbu internet sitesinde paylaştığı ve yüklediği bilgi ve belgeleri herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta delil olarak kullanılabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

KULLANICI HİZMET SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

  – Hizmet Sağlayan Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB)

  -Kullanıcı

  Kullanıcı, işbu internet sitesine kayıt olarak MOSB ile hukuki olarak bu Hizmet Sözleşmesi’ni (Sözleşme) akdetmektedir.

  1. KONU

  İşbu Sözleşmenin konusu, mosbkariyer.org.tr alan adlı internet sitesinde iş bulmaya ve istihdama yönelik sağlanan hizmetlerle, bu hizmetler için yapılan veri toplama ve yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetlerdir. İşbu sözleşme Kullanıcı için geçerlidir.

  III. KOŞUL VE ŞARTLAR

  • Kullanıcı, üye olması esnasında paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak  kendisi için bir hesap ve profil oluşturulmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Kullanıcıya aittir.

   

  • Kullanıcı özgeçmişinin paylaşımı, kullanıcının tercihleri doğrultusunda üçüncü taraflara aktarılmaktadır.

   

  • Kullanıcının, internet sitesinde yer alan özgeçmişini ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini görüntülemesini ve/veya kaydetmesini istemediği firmaları kendi hesabı üzerinden engelleme hakkı bulunmaktadır.

   

  • Kullanıcının, yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekme hakkı bulunmaktadır.

   

  • Üyelik oluşturma esnasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu iznini vermemiş olan kullanıcının bilgileri üçüncü kişiler tarafından sınırlı olarak görülecektir. Kullanıcının bu şekilde iş başvurusunda bulunması durumunda MOSB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

   

  • İnternet sitesinde kullanıcı tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, ile ilgili olarak MOSB’un  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

   

  • Kullanıcının özgeçmişi ile ilgili paylaştığı bilgilerin doğruluğundan bizzat Kullanıcı sorumludur.

   

  • Kullanıcı, işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.

   

  • Kullanıcı, internet sitesinde yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisi ve ilan veren tarafından müştereken üstlenildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Öyle ki ilana ilişkin MOSB’un herhangi bir müdahale hakkı bulunmadığını Kullanıcı bilmektedir.

   

  • Kullanıcı, İnternet sitesi içerisindeki hesabı kapsamında eser, çizim, görsel ve sesli medya içeriğine ilişkin gerek 6769 sayılı Kanun gerekse 5846 sayılı Kanun kapsamında doğabilecek tüm hukuki sorumluluklardan kendisinin sorumlu olduğunu, MOSB’a karşı herhangi bir rücu hakkını kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

   

  • Aşağıda yer alan yükümlülüklerin Kullanıcı tarafından ihlali halinde MOSB,  üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı Kullanıcıya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde Kullanıcıyı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. MOSB, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.
  1. İnternet sitesine kullanıcı tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
  2. MOSB tarafından talep edildiği takdirde adaya ait kişisel verilerin doğrulamanın onaylanabilmesi gerekmektedir.
  3. Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
  4. Kullanıcı, hesabını başkasına vermemeyi, yasalara ve sözleşmeye uymayı kabul eder.
  5. Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya Kullanıcının elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden Kullanıcı sorumludur.
  6. Kullanıcı, internet sitesinde herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
  7. Kullanıcının, özgeçmişi dahil internet sitesine girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.
  8. Kullanıcı, internet sitesinde ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
  9. Kullanıcı, internet sitesinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
  10. Kullanıcı, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.
  11. Kullanıcı, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.
  12. Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

   

  1. SON HÜKÜMLER

  İşbu sözleşme, Kullanıcının internet sitesine üyeliğini tamamladığı tarih itibari ile geçerli olacaktır.

  İşbu sözleşme kapsamında ortaya çıkacak hukuki uyuşmazlıklarda MANİSA icra daireleri ile mahkemeleri yetkilidir.

  Kullanıcı, işbu internet sitesinde paylaştığı ve yüklediği bilgi ve belgeleri herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta delil olarak kullanılabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI HİZMET SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

  – Hizmet Sağlayan Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB)

  -Kullanıcı

  Kullanıcı, işbu internet sitesine kayıt olarak MOSB ile hukuki olarak bu Hizmet Sözleşmesi’ni (Sözleşme) akdetmektedir.

  1. KONU

  İşbu Sözleşmenin konusu, mosbkariyer.org.tr alan adlı internet sitesinde iş bulmaya ve istihdama yönelik sağlanan hizmetlerle, bu hizmetler için yapılan veri toplama ve yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetlerdir. İşbu sözleşme Kullanıcı için geçerlidir.

  III. KOŞUL VE ŞARTLAR

  • Kullanıcı, üye olması esnasında paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak  kendisi için bir hesap ve profil oluşturulmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Kullanıcıya aittir.

   

  • Kullanıcı özgeçmişinin paylaşımı, kullanıcının tercihleri doğrultusunda üçüncü taraflara aktarılmaktadır.

   

  • Kullanıcının, internet sitesinde yer alan özgeçmişini ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini görüntülemesini ve/veya kaydetmesini istemediği firmaları kendi hesabı üzerinden engelleme hakkı bulunmaktadır.

   

  • Kullanıcının, yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekme hakkı bulunmaktadır.

   

  • Üyelik oluşturma esnasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu iznini vermemiş olan kullanıcının bilgileri üçüncü kişiler tarafından sınırlı olarak görülecektir. Kullanıcının bu şekilde iş başvurusunda bulunması durumunda MOSB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

   

  • İnternet sitesinde kullanıcı tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, ile ilgili olarak MOSB’un  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

   

  • Kullanıcının özgeçmişi ile ilgili paylaştığı bilgilerin doğruluğundan bizzat Kullanıcı sorumludur.

   

  • Kullanıcı, işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.

   

  • Kullanıcı, internet sitesinde yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisi ve ilan veren tarafından müştereken üstlenildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Öyle ki ilana ilişkin MOSB’un herhangi bir müdahale hakkı bulunmadığını Kullanıcı bilmektedir.

   

  • Kullanıcı, İnternet sitesi içerisindeki hesabı kapsamında eser, çizim, görsel ve sesli medya içeriğine ilişkin gerek 6769 sayılı Kanun gerekse 5846 sayılı Kanun kapsamında doğabilecek tüm hukuki sorumluluklardan kendisinin sorumlu olduğunu, MOSB’a karşı herhangi bir rücu hakkını kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

   

  • Aşağıda yer alan yükümlülüklerin Kullanıcı tarafından ihlali halinde MOSB,  üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı Kullanıcıya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde Kullanıcıyı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. MOSB, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.
  1. İnternet sitesine kullanıcı tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
  2. MOSB tarafından talep edildiği takdirde adaya ait kişisel verilerin doğrulamanın onaylanabilmesi gerekmektedir.
  3. Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
  4. Kullanıcı, hesabını başkasına vermemeyi, yasalara ve sözleşmeye uymayı kabul eder.
  5. Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya Kullanıcının elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden Kullanıcı sorumludur.
  6. Kullanıcı, internet sitesinde herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
  7. Kullanıcının, özgeçmişi dahil internet sitesine girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.
  8. Kullanıcı, internet sitesinde ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
  9. Kullanıcı, internet sitesinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
  10. Kullanıcı, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.
  11. Kullanıcı, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.
  12. Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

   

  1. SON HÜKÜMLER

  İşbu sözleşme, Kullanıcının internet sitesine üyeliğini tamamladığı tarih itibari ile geçerli olacaktır.

  İşbu sözleşme kapsamında ortaya çıkacak hukuki uyuşmazlıklarda MANİSA icra daireleri ile mahkemeleri yetkilidir.

  Kullanıcı, işbu internet sitesinde paylaştığı ve yüklediği bilgi ve belgeleri herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta delil olarak kullanılabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.