AYDINLATMA METNİ

1.METNİN HAZIRLANIŞ AMACI

6698 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (Bundan sonra “Bölge” olarak anılacaktır) olarak hazırladığımız işbu aydınlatma metnini sizlerle paylaşmaktayız.

Anayasal hak ve özgürlüklerimizden birisi olan “kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı” ve “özel hayatın gizliliği” hakkına verdiğimiz önem çerçevesinde bu metni hazırlamış bulunuyoruz. Okumuş olduğunuz aydınlatma metni ile 6698 sayılı kanun ve feri mevzuatları çerçevesinde veri sorumlusunu, kişisel verilerinizin işlenme amacını, işlenen kişisel verilerinizin Kimlere ve hangi amaçlarla aktarıldığını kişisel veri toplanma şekli ve hukuki sebebini, kişisel veri sahibinin haklarını ve bu hakları ne şekilde kullanacağını sizlere açıklamış olacağız.

2.VERİ SORUMLUSU 

6698 Sayılı Kanuna göre Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.  Bölge, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi mevzuata uygun bir şekilde işleyecektir.

3.HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANDIĞI 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından sağlanan hizmetler kapsamında toplanan ve/veya işlenen tüm veriler;  adlar, soyadlar, imzalar, fotoğraflar, TC kimlik numarası, adres bilgileri ve telefon numaraları vb. , mesleki ve durumları hakkında bilgiler, iletişim bilgileri (adres, telefon, faks ve e-posta adresi); kameralar tarafından kaydedilen görüntüler, kimlik bilgileri, mesleki geçmişinize ilişkin bilgiler, öğrenim durumunuza ilişkin bilgiler

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından aşağıda sıralanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenmektedir;

– Gerektiğinde fiili, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi,

– Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyulması,

– İşlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,

– İlgili mevzuatın gerektirdiği süre kadar saklanması veya işlendikleri amaç için

5-VERİ İŞLEMENİN AMAÇLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca bugüne kadar toplanan veya toplanacak olan kişisel veriler mevzuatta belirtilen amaçlarla işlenecektir.

6. HİZMET VE/VEYA TİCARİ İŞ İLİŞKİSİ KAPSAMINDA ALINAN VERİLER:

Sözleşmelerin ispatı ve hizmet güvenliğinin sağlanması amacıyla; ad ve soyadları, TC Kimlik numaraları, pasaport numaraları, imza sirküleri, iletişim bilgileri, unvan/bölüm, yeterlilik belgesi, ticaret odasına üyelik bilgileri, tarafların, temsilcilerin ve Bölgemizle iş ilişkisi içinde olan diğer ilgili kişilerin mali bilgileri, mal ve hizmet alımı.  

7- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Bölgemizin sunduğu hizmet, ürün veya iş faaliyetine bağlı olarak değişiklik gösterebileceği gibi, kurumumuz, kurumumuzun bağlı olduğumuz tüm iş birimleri vasıtasıyla yazılı, sözlü veya elektronik olarak otomatik (web sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, Bölgemizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı,) veya otomatik olmayan yöntemlerle de toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz Bölgemizin sunduğu ürün ve hizmetleri beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek ve önermek; Bölgemizin ve Bölgemiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması; Bölgemizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmanız için iş birimlerimiz tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak; Bölgemiz politikalarının sürekliliğini sağlamak amacıyla Bölgemizin iş ortaklarına, öğretmenlerine, eğitmenlerine, tedarikçilerine, hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurumları ve gerçek kişilere aktarılmaktadır.

Aktarılan tüm veriler için gerçek ve tüzel kişilerle gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da açıkça tanımlanmış bulunan kişisel verilerin elde edilmesi halinde bu veriler, yine ilgili Kanun’un 5. ve 6. Madde kapsamında işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenecek olup, belirtilen hukuki sebepler dışındaki durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesi için açık rızanız talep edilecektir.

Kanun gereği bu hukuki amaçlar;

– Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istendiğinde verilebilmesi amacıyla, özellikle Mahkeme ve yetkili kamu görevlilerinin talep etmesi,

– Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

– Sözleşme kurulması, ifası ve sonuçlanması süreçlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli görülmesi,

– Kişisel verilerin Bölgemiz tarafından işlenmesinin tarafımızın veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

– Kişi temel hak ve özgürlükleri korunmak kaydıyla, Bölgemizin meşru menfaatleri için verilerin işlenmesinin zorunlu olması, (mevcut müşterilerin memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, denetim süreçlerinin yürütülmesi, Mahkeme, vb. yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi vb. işlemler gereği)

– Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

– Kişisel Verilerin ilgilisi tarafından halihazırda alenileştirilmiş olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verilerin işlenmesinin zorunlu

olması,

8. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek/tüzel kişilerin KVKK’nın 11. Maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

9.VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili iletilen talepler, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle (açık ve anlaşılır şekilde yazılmış, ıslak imzalı, kimlik ve adresinize ilişkin belgelerle birlikte KeçiliköyOSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/MANİSA adresine elden, posta yoluyla veya noter aracılığıyla)  Bölgemize iletildikten sonra başvurunuz en kısa süre içerisinde ücretsiz olarak (Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir) sonuçlandırılacak ve bize ilettiğiniz iletişim bilginiz üzerinden geri dönüş sağlayacaktır.

10.ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE LİNKLER (BAĞLANTILAR)

Bölge web sitesi üçüncü kişi sıfatındaki web siteleri ile bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin gizlilik politikaları için Bölgemizce herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiçbir şekilde, bu web sitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez.